Translation courtesy of Ms Kanokwal Ratana-U-Bol, Director and Assistant Lecturer of Thai Programme.

ข้อควรระวังในสถานที่ทํางาน · Workplace Precautions

การเดินทางไปทำงาน

ดาวน์โหลด (JPG)

Going to Work
→ See the English original

ในขณะที่อยู่ในสถานที่ทำงาน

ดาวน์โหลด (JPG)

While at Work
→ See the English original

ในช่วงอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลด (JPG)

During Lunch
→ See the English original

เมื่อกลับถึงบ้าน

ดาวน์โหลด (JPG)

Getting Home
→ See the English original

การรักษาระยะห่าง · Physical / Social Distancing

อะไรคือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ดาวน์โหลด (JPG)

What Is Social Distancing?
→ See the English original

ข้อพึงปฏิบัติในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (1)

ดาวน์โหลด (JPG)

Do’s and Don’ts of Social Distancing (I)
→ See the English original

ข้อพึงปฏิบัติในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (2)

ดาวน์โหลด (JPG)

Do’s and Don’ts of Social Distancing (II)
→ See the English original

ข้อพึงปฏิบัติในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (3)

ดาวน์โหลด (JPG)

Do’s and Don’ts of Social Distancing (III)
→ See the English original

ข้อพึงปฏิบัติในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (4)

ดาวน์โหลด (JPG)

Do’s and Don’ts of Social Distancing (IV)
→ See the English original

การฆ่าเชื้อโรค · Disinfection

การรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

ดาวน์โหลด (JPG)

How to Effectively Disinfect:
Clothing and Apparel

→ See the English original

การรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
โทรศัพท์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

ดาวน์โหลด (JPG)

How to Effectively Disinfect:
Phone and Accessories

→ See the English original

อื่นๆ · Others

ความเสี่ยงของการติดเชื้อตามอายุ

ดาวน์โหลด (JPG)

Risk of Infection with Age
→ See the English original

สิ่งที่สำคัญที่สุด

ดาวน์โหลด (JPG)

Most Importantly…
→ See the English original