HKUMedv27.2-E_04052023

Donation in Support of HKUMed 135 Fundraising Initiative – Scholarships and Financial Aids for Students 捐款用於港大醫學院135週年籌款項目 – 獎學金及學生經濟援助用途 Anonymous donor 無名氏 Dr Chan Chung Bun Bunny 陳振彬博士 Dr Lai Kang Yiu 黎鏡堯醫生 Anonymous donor 無名氏 Dr Fan Yun Sun Susan 范瑩孫醫生 Mrs Leslye Jill Gallie Dr Ho Kwan Lun 何崑崙醫生 Dr Ho Tzu Leung & Mdm Cheung Suk Ying Stella 何子樑醫生及張淑英女士 Dr Kwok Siu Ming Simon 郭少明博士 Dr Peggy Lam 林貝聿嘉博士 Mr Andrew Lee King Fun 李景勳先生 Dr Lee Ha Yun Libby 李夏茵醫生 Professor Gabriel M Leung 梁卓偉教授 Professor Leung Ka Kit Gilberto 梁嘉傑教授 Dr Leung Yiu Lam Simon 梁耀霖醫生 Dr Li Kwok Tung Donald 李國棟醫生 Dr Bryan Lin 林曉輝博士 Dr Lo Chi Tai Alex and Ms Tam Dak Yam Eva 羅志泰醫生及譚德音女士 Dr Ma Shiu Kwan Edmond 馬紹鈞醫生 Dr Ma Tin Ging Hector 馬天競醫生 Dr Mak Hoi Hung Michael 麥海雄醫生 Dr Mok Chun On 莫鎮安醫生 MBBS Class of 1981 MBBS 1981畢業班 Ms Ngai Lai Ha Lisa 魏麗霞女士 Dr Shih Tai Cho Louis 史泰祖醫生 Professor Tang Wai King Grace 鄧惠瓊教授 Dr To Shing Howe Victor 杜承灝醫生 Dr Tsang Wing Hang Janice 曾詠恆醫生 Professor William I. Wei 韋霖教授 Dr Wong Kam Kee Simon 王淦基醫生 Professor Vivian Taam Wong �譚智媛教授 Dr Wu Wing Cheung & Dr Wong Ting Ting 胡永祥醫生及�亭亭醫生 Yao Wan Charitable Foundation Limited 耀寰慈善基金有限公司 Ms Yeung Bo Chun Teresa 楊寶春女士 Dr Yu Kwan 於群醫生 Donations 捐贈者名單 HK$200,000 or above 港幣二十萬元或以上 HK$100,000 or above 港幣十萬元或以上 (as of 7 November 2022) 64

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg4NDg0